Regulamin

Pracujemy, aby znacząco zmniejszyć liczbę telefonów komórkowych, które są wyrzucane na wysypiska śmieci. Telefony komórkowe i baterie zawierają wiele niebezpiecznych metali, w tym kadm, ołów, rtęć i lit, ponowne użycie i recykling pomaga chronić środowisko i oszczędzić zasoby naturalne. Dajemy gwarancję, że wszystkie telefony komórkowe będą ponownie wykorzystane lub zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku (zgodnie z dyrektywy WEEE).

§ 1. Definicje

Serwis - serwis internetowy starytelefon.pl znajdujący się w domenie starytelefon.pl prowadzony przez Greenfone umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży używanych telefonów komórkowych z Greenfone.

Administrator Serwisu - Greenfone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goplańskiej 2b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000251199, REGON: 140455120, NIP 5213378400

Użytkownik - każdy użytkownik Serwisu, będący zarówno osobą fizyczną jak i osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, który chce dokonać sprzedaży telefonu w Serwisie i składa w tym celu Zlecenie.

Greenfone - Greenfone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goplańskiej 2b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000251199, REGON: 140455120, NIP 5213378400

Pełna wartość - wartość sprawnego telefonu komórkowego oferowana w katalogu telefonów. Pełna wartość podawana jest w cenie netto.

Telefon sprawny - telefon komórkowy spełniający warunki określone w p. 3.3.b

Telefon niesprawny - telefon komórkowy nie spełniający warunków określonych w p. 3.3.b

Zlecenie - lista obejmująca partię telefonów zaproponowanych przez Użytkownika do sprzedaży i będących jego własnością, zawierająca ofertę sprzedaży wyszczególnionych na niej telefonów skierowana przez Użytkownika do Greenfone za pośrednictwem strony internetowej

Wartość zlecenia - ustalona wstępnie przez Greenfone wartość przy założeniu, że wszystkie telefony są sprawne. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Końcowa wartość zlecenia - wartość zlecenia po przetestowaniu partii telefonów otrzymanej od Użytkownika. Stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Akceptacja - zgoda Użytkownika na zaproponowaną przez Greenfone końcową wartość Zlecenia.

§ 2. Korzystanie z serwisu

2.1. Upoważnionymi do korzystania z Serwisu są użytkownicy serwisu starytelefon.pl, którzy ukończyli 18 rok życia, z zastrzeżeniem p. 3.1 f Regulaminu, którzy zarejestrowali się w Serwisie oraz chcą dokonać sprzedaży telefonu komórkowego.
2.2.Użytkownicy wchodząc na stronę Serwisu składają Zlecenie to jest wybierają rodzaj, markę telefonu, który zamierzają sprzedać (złożenie Zlecenia) zgodnie z p.3.1 Regulaminu.
2.3. Podczas składania Zlecenia Użytkownik podaje swoje dane niezbędne do realizacji transakcji.
2.4. Przed złożeniem Zlecenia Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i złożenia świadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
2.5. Składając Zlecenie Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o tym, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Greenfone w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu i wykonania transakcji.
2.6. Składając Zlecenie Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu na wskazany przy rejestracji adres e-mail komunikatów dotyczących realizacji transakcji

§ 3. Przebieg transakcji

3.1. Zlecenia

a) Zlecenie formułowane jest przez Użytkownika poprzez serwis www.starytelefon.pl.
b) składając Zlecenie Użytkownik oświadcza, iż jest właścicielem sprzedawanego telefonu/telefonów, i przysługuje mu niczym nie ograniczone ani obciążone prawo do rozporządzania nimi.
c) informacje o stanie realizacji Zlecenia (informacja o zamówieniu kuriera, informacja o wycenie urządzeń) będą wysyłane na podany w trakcie składania zlecenia adres e-mail
d) podczas składania Zlecenia Użytkownik ma możliwość wstępnej wyceny wysyłanego telefonu zaznaczając właściwe odpowiedzi przy poszczególnych pytaniach odnośnie stanu telefonu i jego kompletności, jednak jego wartość jest korygowana po dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego przez serwisantów Greenfone zgodnie z zasadami określonymi w p.3.3 Regulaminu.
e) aby złożyć Zlecenie Użytkownik musi być właścicielem telefonów, które przeznaczył do sprzedaży.
f) Użytkownicy w wieku od 13 do 18 roku życia aby złożyć zlecenie muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na sprzedaż telefonu w kwocie wskazanej przez Greenfone po sprawdzeniu stanu technicznego. Użytkownik lub jego rodzice lub opiekunowie zwalniają Greenfone od wszelkich zobowiązań i roszczeń, które mogą powstać, jeśli Użytkownik wyśle do Greenfone telefon z naruszeniem niniejszego zapisu.

3.2. Transport

Transport telefonów zgłoszonych przez Użytkowników do sprzedaży odbywa się na koszt Greenfone. Po złożeniu Zlecenia, po odbiór przesyłki jest zamawiany kurier po odbiór przygotowanej przez Użytkownika przesyłki. Transport w tym przypadku jest realizowany przez współpracującą z Greenfone firmę kurierską.
a) Uzytkownik może wysłać telefon na swój własny koszt i odpowiedzialność za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranego przez siebie dostawcy na adres Greenfone: Greenfone Sp. z o.o. ul. Goplańska 2B 02-954 Warszawa. Greenfone nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub inne straty powstałe w trakcie transportu przesyłki listowej lub paczki nadanej przez Użytkownika na jego koszt do Greenfone.
b) Odpowiedzialność za utratę, uszkodzenia lub inne straty powstałe podczas transportu przesyłki kurierskiej ponosi firma kurierska. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń przesyłka powinna być przygotowana w dobrze zabezpieczonych kartonowych opakowaniach, a jej wnętrze wypełnione w taki sposób, żeby zapobiec możliwości przemieszczania się zawartości.

3.3. Zasady testowania i wyceny

a) po przyjęciu przez Greenfone telefonów cała partia jest testowana i wyceniana.
b) telefonem sprawnym czyli tym, za który Użytkownik otrzymuje pełną wartość, jest urządzenie spełniające następujące warunki:
- włącza się i wyłącza
- jest w pełni funkcjonalny
- ma nieuszkodzony wyświetlacz
- nie ma wyraźnych mechanicznych uszkodzeń zewnętrznych, ale może posiadać niewielkie ślady użytkowania wynikające z eksploatacji
- posiada baterię i ładowarkę
- nie nosi śladów zalania
- jest w katalogu internetowym Greenfone
- nie jest zablokowany przez Operatora lub indywidualnym kodem zabezpieczającym oraz nie posiada innych blokad
- nie jest posiada blokady Simlock na zagraniczną sieć
- nie jest telefonem "odnawianym" czyli tzw. składakiem, posiada zgodność imei w systemie oraz na panelu tylnym

W razie wątpliwości co do pochodzenia urządzeń, Greenfone może odmówić zakupu urządzeń. Telefony, nie znajdujące się katalogu Greenfone i starsze niż 5 lat zostaną poddane procedurze utylizacji bez prawa zwrotu. Na pozostałe telefony zostanie przedstawiona odrębna oferta.

c) Greenfone kupuje również telefony uszkodzone (niespełniające w/w warunków). Wartość tych telefonów będzie niższa od podawanej w katalogu i będzie wyceniana indywidualnie, w zależności od stanu danego telefonu oraz charakteru usterki. Greenfone dokłada wszelkiej staranności, by zaproponować Użytkownikowi korzystną kwotę za uszkodzony telefon, jednakże ze względu na rodzaj i ilość uszkodzeń kwota ta może nie spełniać oczekiwań Uzytkownika.
Użytkownik może dokonać wstępnej wyceny uszkodzonego telefonu za pomocą mechanizmu udostępnionego na stronie internetowej, jednak uzyskana w ten sposób cena ma charakter wyłącznie orientacyjny, a wartość końcowa zostanie ustalona przez serwisantów Greenfone po otrzymaniu telefonu i jego przetestowaniu.
d) w wypadku, kiedy okaże się, że w zleceniu zgłoszono inne modele telefonu niż otrzymane przez Greenfone lub ich ilość się nie zgadza, zlecenie zostanie skorygowane i przedstawione Użytkownikowi razem z ofertą cenową na przesłane modele.
e) na wycenę telefonu ma wpływ również stan wizualny telefonu oraz fakt posiadania przez niego simlocka, baterii i ładowarki
f) proponowane przez Greenfone ceny są kwotami brutto z dnia złożenia zlecenia i późniejsze zmiany cen poszczególnych telefonów w serwisie nie wpływają na wartość złożonego zlecenia przez okres 7 dni kalendarzowych od daty jego złożenia

3.4. Zakończenie transakcji

a) w przypadku telefonów sprawnych i zgodnych ze zgłoszeniem (pełna wartość telefonu) znajdujących się w partii akceptacja przebiega automatycznie i transakcja uważana jest za zakończoną.
b) w przypadku telefonów niesprawnych lub niezgodnych z zawartością złożonego Zlecenia zostanie przedstawiona nowa oferta cenowa. Informacja o zakończeniu wyceny przesyłana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail. Po otrzymaniu informacji dotyczącej wyceny Zlecenia Użytkownik może przyjąć lub odrzucić ofertę. W przypadku jej akceptacji transakcja uważana jest za zawartą, natomiast w przypadku niezaakceptowania oferty cenowej przez Użytkownika poprzez jej odrzucenie w ciągu 10 dni od daty wysłania oferty - partia zostaje odesłana na adres Uzytkownika na koszt Greenfone.
c) w sytuacji braku odpowiedzi Użytkownika na przedstawioną ofertę cenową w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Greenfone, uważa się, iż Użytkownik wyraził zgodę na zaproponowaną ofertę cenową, skorygowane zlecenie zostaje automatycznie przekazane do zapłaty, a transakcja uważana jest za zawartą z chwilą zakończenia wyznaczonego 10-dniowego terminu.
d) zawarcie transakcji skutkuje przeniesieniem własności telefonów komórkowych na rzecz Greenfone.

3.5. Płatności:

a) Użytkownicy będący osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej:
- Użytkownik otrzymuje należne wynagrodzenie poprzez przelew na konto bankowe, nr którego zostaje podany przez niego podczas złożenia Zlecenia w serwisie starytelefon.pl. Przelew na konto bankowe realizowany jest w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia transakcji. Przelew bankowy może być zrealizowany tylko na konto bankowe podane przez Użytkownika w momencie wprowadzania zlecenia on-line. Greenfone nie może w żadnym wypadku wycofać lub ponowne zlecić płatności przelewem bankowym, jeżeli został on już wykonany.
b) użytkownicy mają możliwość przekazania części lub całości końcowej wartości zlecenia na cele charytatywne poprzez darowiznę na rzecz jednej lub kilku współpracujących z nami Organizacji prowadzących działalność Pożytku Publicznego. Lista takich organizacji oraz lista darczyńców jest przedstawiona na stronie starytelefon.pl.
W takiej sytuacji osoby fizyczne otrzymują zapłatę pomniejszona o kwotę darowizny.

3.6. Zwroty i utylizacja.

- Zwrot telefonów może nastąpić tylko w przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika oferty cenowej na przesłane telefony w ciągu 10 dni od dnia przesłania wyceny. Odesłanie partii w takim przypadku odbywa się na koszt Greenfone.
Przekazanie do utylizacji telefonu następuje w przypadkach:
a) nieodebrania przesyłki zwrotnej przez Użytkownika.
b) otrzymania telefonu zablokowanego lub pochodzącego z kradzieży. W przypadkach nadesłania przez Użytkownika telefonów pochodzących z kradzieży o tym fakcie informowana będzie również policja.

3. 7. Uwagi

- podczas testowania telefonu Greenfone zastrzega sobie możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, co powoduje utratę wprowadzonych wcześniej ustawień i danych.
- do poprawnej wyceny stanu wizualnego wymagane jest także usunięcie wszelkich zabezpieczeń ochronnych urządzenia np. naklejonych folii lub szkieł ochronnych.
- do telefonów można również dołączyć akcesoria i pudełka
- przed wysłaniem Użytkownik winien upewnić się czy w wysyłanych telefonach nie znajdują się karty SIM z uwagi na zawarte dane, wszystkie karty, które trafią do Greenfone, nie będą mogły być zwrócone i zostaną natychmiast zniszczone. Greenfone nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku przesłania kart SIM w sprzedawanych telefonach.
- Użytkownik przed wysłaniem telefonu winien upewnić się, że usunął z telefonu wszelkie dane, w tym dane osobowe, SMS, zdjęcia i inne wgrane przez niego pliki. Greenfone nie ponosi odpowiedzialności za poufność lub wykorzystanie tych danych. Przesyłając telefon do Greenfone, Użytkownik zwalnia Greenfone z wszystkich roszczeń wynikających ze strat i szkód poniesionych w związku z wykorzystaniem danych przechowywanych w telefonie lub na dowolnym nośniku używanym w telefonie.

3.8. Greenfone nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakiegokolwiek ze zobowiązań wynikających z zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy, które jest spowodowane siłą wyższą.

§ 4. Dozwolone działania Użytkowników

4.1.Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
4.2.Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Greenfone Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
4.3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego, pisemnego upoważnienia udzielonego przez Greenfone.

§ 5. Uprawnienia Administratora Serwisu

5.1.Administratorowi Serwisu przysługuje prawo do:
a) ustalania zawartości Serwisu, w tym do kontroli czasu przechowywania informacji,
b) zmiany treści oraz funkcji Serwisu,
c) uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Serwisu w przypadkach ściśle uzasadnionych,
d) zmiany zasad korzystania z Serwisu,
e) zaprzestania prowadzenia Serwisu, przeniesienia do niego praw bez żadnych z tego tytułu zobowiązań wobec Użytkowników
f) podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem,
g) wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Postępowanie Reklamacyjne

6.1.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Greenfone lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.2.Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać pełne dane Użytkownika umożliwiające na jego identyfikację, dane kontaktowe oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
6.3.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Greenfone zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6.4.Greenfone rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Greenfone może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
6.5.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Greenfone może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Greenfone może zmienić Regulamin i zasady świadczenia usług w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Greenfone, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
7.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Greenfone, której przedmiotem są usługi świadczone przez Greenfone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
7.3.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Greenfone w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Greenfone.

Kontakt

  • Obsługa klienta
  • pn-pt 8:00-16:00
  • Telefon
  • +48 22 646 44 84
  • E-Mail
  • bok@starytelefon.pl
Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy produktów, które zostały użyte na tej stronie służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i pozostają znakami towarowymi ich właścicieli.
© 2024 Starytelefon.pl